GDPR

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacyverklaring
Voedselbank Limburg vzw respecteert uw privacy.
In het licht van de nieuwe Europese reglementering inzake bescherming van persoonsgegevens die op 25 mei 2018 van kracht werd, willen wij iedereen die wij contacteren voor onze werking en activiteiten informeren over hoe wij hun persoonsgegevens gebruiken.
Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u ons steeds contacteren.

1. Wat zijn “persoonsgegevens”, wat betekent “verwerking van persoonsgegevens” en wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
“Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
Onder “verwerking van persoonsgegevens” verstaan we elke bewerking van persoonsgegevens, zoals onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
De verwerkingsverantwoordelijke voor de activiteiten is de Voedselbank Limburg vzw, gevestigd te Ekkelgaarden 6 – 3500 Hasselt, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0449786822. De functionaris voor de gegevensbescherming (in het Engels, “Data Protection Officer” of “DPO”) van de Voedselbank Limburg vzw kan vanaf 15 spetember 2018 gecontacteerd worden via privacy@voedselbanklimburg.be.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
2.A. In het kader van onze activiteiten?
Wij verwerken:
contactgegevens (naam, adres, aanspreektitel);
e-mailadres en telefoonnummer van alle personen die ons een gift overmaken of interesse tonen voor onze activiteiten (tenzij men dat niet wenst, zie punt 5);
voor welke activiteiten we iemand contacteerden en/of zullen contacteren;
informatie over ontvangen giften (datum, bedrag, rekeningnummer, eventuele domiciliëring, enz.) en de afhandeling ervan (de historiek van uw giften en eventueel informatie nodig voor het bezorgen van fiscale attesten).
Deze informatie kunnen we gebruiken voor toekomstige activiteiten.
Wij kunnen ook andere informatie verwerken die u ons spontaan zou bezorgen, zoals uw feedback over onze organisatie of over bepaalde van onze activiteiten of campagnes.

2.B. Van onze medewerkers en vrijwilligers?
Wij verwerken:
alle informatie die nodig is voor het opstellen van mogelijke contracten (zoals naam, adres, aanspreektitel e.d.);
e-mailadres en telefoonnummer;
voor welke activiteiten die personen werden ingezet;
Deze informatie gebruiken we voor de organisatie van onze activiteiten.
Wij kunnen ook andere informatie verwerken die u ons spontaan zou bezorgen, zoals uw feedback over onze organisatie of over bepaalde van onze activiteiten of campagnes.

2.C. Van de charitatieve verenigingen die door onze organisatie geholpen worden (begunstigden)?
Wij verwerken:
contactgegevens (zoals naam, adres, aanspreektitel e.d.);
e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum (als deze informatie ons wordt bezorgd) en persoonlijke voorkeuren (tenzij men dat niet wenst, zie punt 5);
de hulp die we deze verenigingen aanbieden.
Deze informatie gebruiken we voor het optimaal ondersteunen van de betrokkenen en statistische doeleinden.
Wij kunnen ook andere informatie verwerken die u ons spontaan zou bezorgen, zoals uw feedback over onze organisatie of over bepaalde van onze activiteiten of campagnes.

2.D. Van onze leveranciers?
Wij verwerken:
contactgegevens (zoals naam, adres, aanspreektitel e.d.);
e-mailadres, telefoonnummer en persoonlijke voorkeuren (tenzij men dat niet wenst, zie punt 5);
de hulp die deze personen ons aanbieden.
Deze informatie gebruiken we voor het optimaal ondersteunen van de betrokkenen en statistische doeleinden.
Wij kunnen ook andere informatie verwerken die u ons spontaan zou bezorgen, zoals uw feedback over onze organisatie of over bepaalde van onze activiteiten of campagnes.

2.E. Van de contactpersonen voor acties?
Wij verwerken:
contactgegevens (zoals naam, adres, aanspreektitel e.d.);
e-mailadres, telefoonnummer en persoonlijke voorkeuren (tenzij men dat niet wenst, zie punt 5);
de hulp die we deze personen aanbieden.
Deze informatie gebruiken we voor het optimaal ondersteunen van de betrokkenen en statistische doeleinden.
Wij kunnen ook andere informatie verwerken die u ons spontaan zou bezorgen, zoals uw feedback over onze organisatie of over bepaalde van onze activiteiten of campagnes.

3. Waarvoor en hoe gebruiken wij persoonsgegevens?
3.A. Gegevens vrijwilligers en medewerkers
Uw gegevens worden verwerkt in het kader van onze administratieve verplichtingen, voor de praktische organisatie van onze activiteiten en voor statistische doeleinden. In het kader van onze samenwerking contacteren wij u in principe via gewone post of per telefoon (tenzij u zich inschreef op de bel-me-niet-meer-lijst). Wij kunnen u ook via elektronische post contacteren indien u ons daarvoor voorafgaand expliciet de toestemming geeft.

3.B. Gegevens caritatieve verenigingen
Uw gegevens worden verwerkt om de voedselverdeling zo optimaal mogelijk te organiseren en voor statistische doeleinden. In het kader van onze activiteiten contacteren wij u in principe via gewone post of per telefoon (tenzij u zich inschreef op de bel-me-niet-meer-lijst). Wij kunnen u ook via elektronische post contacteren indien u ons daarvoor voorafgaand expliciet de toestemming geeft.

3.C. Gegevens schenkers van giften
Uw gegevens worden enkel verwerkt om u te informeren over onze activiteiten. Wij kunnen u ook via elektronische post contacteren indien u ons daarvoor voorafgaand expliciet de toestemming geeft.
Zonder dat u ons de nodige persoonsgegevens bezorgt, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier of op enige andere wijze, kan uw gift en/of het bezorgen van een fiscaal attest niet correct behandeld worden.
Soms schrijven wij voor activitetien enkel personen aan op basis van specifieke profielen.

3.D. Leveranciers
Deze gegevens worden verwerkt om de voedselverdeling zo optimaal mogelijk te organiseren en voor statistische doeleinden.
In het kader van onze activiteiten contacteren wij de leveranciers in principe via gewone post of per telefoon. Wij kunnen ze ook via elektronische post contacteren indien ze ons daarvoor voorafgaand expliciet de toestemming geeft.

4. Wat zijn uw rechten en hoe kan u die uitoefenen?
Indien uw persoonsgegevens in onze databank worden verwerkt onder onze verantwoordelijkheid, kan u deze inkijken of laten verbeteren. U kan ze ook laten verwijderen; in dit geval bewaren we enkel uw naam en adres zodat we kunnen bijhouden dat u niet meer gecontacteerd wil worden. U kan zich ook verzetten tegen een verwerking of vragen deze te beperken. Voorts kan u binnen de wettelijke voorwaarden vragen uw gegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm.
U kan uw rechten uitoefenen door het sturen van een brief met een kopie van uw identiteitsbewijs of van een ander stuk dat uw identiteit bewijst, naar het bovengenoemd adres, of via e-mail.
U heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel te B-1000 Brussel, Drukpersstraat 35, via een brief naar dit adres of via e-mail.

5. Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens van onze personeelsleden, vrijwilligers, charitatieve organisaties en leveranciers?
We bewaren de gegevens tot 10 jaar na het einde van onze samenwerking of nadat u door onze organisatie werd geholpen (of langer indien wettelijk verplicht volgens de wetgeving).
Wij zullen de gegevens natuurlijk niet langer gebruiken indien u ons laat weten dat u dat niet meer wenst.

6. Geven wij uw persoonsgegevens door aan derden?
Uw gegevens worden enkel gebruikt voor de activiteiten van onze organisatie en niet gedeeld met derden, tenzij in het kader van onze wettelijke verplichtingen.